Religion and Spirituality - 宗教、信仰、精神文化。

u 關係 e 類別: 1

Motomoto Taiwan
簡介 Formosa 原鄉改造會、提供《心經》 kap 《金剛經》 e 台文經文, u 其它華文 kap 日文 e 心靈養分, ma u 相片 kap 電腦製圖、台灣評論、 kap 台語發音教學。
台語有聲聖經
提供台文聖經閱讀、查詢、語音聖經、原文編號詞典、 kap 研經資料。

別種語言 e kang-khoan 類別: 71

[St. Mozilla]
siong-au 更新 e 時間:
2月 26, 2014 at 16:14:38 UTC
人佮人
運動
All Languages
藝術
商務
電腦
遊戲
健康
徛家佮家庭
新聞
閒工
參考
地區
科學
交關