Vietnam
來去越南七桃
提供自助 khi 越南旅行、遊學 e 資訊, ma u 站長個人 e 遊學日誌 e 第一手 e 旅遊資料 map chit-koa iu-koan 越南歷史文化 e 黏點。
台灣國越南研究中心
u 越南語言文字演變 e 線頂教學展覽、越南社會語言 e 論文、教台灣人越南話 e 單元等等。
樂安台灣研究獎助金
鼓勵越南籍 e 學者 kap 學生 chham-ka 台灣研究 e 獎助金。
語言、認同ham民族主義
提改變書寫系統 e 越南做例 kap 台灣比較。由蔣為文著作。

別種語言 e kang-khoan 類別: 17

[Kazakhstan Mozilla]
siong-au 更新 e 時間:
12月 2, 2011 at 14:42:31 UTC
地區
科學
交關
人佮人
運動
All Languages
藝術
商務
電腦
遊戲
健康
徛家佮家庭
新聞
閒工
參考