In Partnership with AOL Search

DMOZ

Criterios de selección de sitios

A continuación danse guías sobre a inclusión de tipos específicos de sitios. Estas guías axudarán a asegurarse que o material agregado ao ODP cumpra as metas do directorio.

Sitios a incluir

O obxectivo do ODP é dobre: o crear o directorio máis completo e definitivo da Web, e o crear un recurso de alta calidade e rico contido que o público en xeral considere útil e indispensable. En poucas palabras, os editores deben seleccionar sitios de calidade, e moitos deles

Considere o valor relativo dun recurso en comparación con outros recursos de información dispoñibles sobre o seu tema en particular. O valor relativo non só se refire á calidade do sitio, senón tamén á súa habilidade para contribuír información importante e única sobre un tema.

En xeral, os editores do ODP deberán introducir sitios que representen o seguinte:

Os editores deben considerar o seguinte sobre cada sitio:

É o contido/información do sitio idéntico ao doutros sitios?
Un sitio non deberá reflectir o contido dispoñible noutros.
Inclúe o ODP o tipo de sitios do que se quere agregar?
Está o sitio completo?
O sitio deberá ter ligazóns que funcionen e subxáginas ricas en contido. As ligazóns non deberán levar a páxinas 404 ou a subxáginas sen contido. Se un sitio web está aínda en construción non é un bo candidato para o Open Directory. Algúns sitios poden ter ligazóns rotas, pobre deseño, e outros problemas de "calidade", e aínda así presentar información que é difícil ou imposible atopar na Web. Considere o agregar estes sitios ao ODP. Aínda con algúns problemas, se o contido é raro e único, o sitio podería ser considerado moi útil.
Está o sitio actualizado?
Un sitio que clama prover información, que depende do momento, deberá estar actualizado. Se non está actualizado, determine o valor para investigación ou como arquivo do sitio. En raras ocasións, un sitio que adoitaba estar actualizado podería aínda conter artigos, ligazóns e outros recursos valiosos. Por exemplo, unha gaceta de antigüidades que non foi actualizada en 2 anos podería aínda conter artigos e información valiosos sobre as valoracións e compra de antigüidades. Con todo, un sitio que proclame proporcionar actualizacións diarias de eventos actuais e que non foi actualizado en varios meses ou aínda anos, xa non terá ningún valor significativo.
Atópase dispoñible o sitio e descarga completamente?
O sitio deberá descargar nun tempo razoable e estar consistentemente dispoñible. O deseño por se mesmo é raramente unha razón válida para negar unha listaxe a un sitio polo demais de rico contido. A única ocasión en que o deseño poida ser un factor é cando fai que o sitio sexa ilexible.

Recorde, ningún sitio ten garantido unha listaxe no Open Directory, e dependemos en que os nosos editores utilicen o seu propio criterio. En poucas palabras, pedímoslle aos editores que manteñan unha integridade editorial, que teñan a misión e as amplas metas do ODP en mente, e que sempre empreguen o sentido común..

Sitios xeralmente non incluídos

Xa que o ODP intenta ser completo e inclusivo no seu contido, é algunhas veces máis fácil falar dos sitios que non incluímos no canto daqueles que incluímos. Esta sección indica o tipo de sitios que o directorio non inclúe.

Esquemas de mercadeo de afiliados

Que quere dicir o "Mercadeo de afiliados"?

O compartir ganancias entre vendedores/comerciantes en liña e publicistas/vendedores en liña, cando a compensación está baseada en medidas de desempeño, tipicamente na forma de venda de produtos e servizos, clicks, rexistros, ou algún outro modelo híbrido. Hai catro tipos básicos de sitios de afiliados: ligazóns a afiliados, Sitios que consisten principalmente en ligazóns a afiliados, Sitios de revendedores afiliados (tamén coñecidos como Espellos fraternais), e sitios de Representantes independentes de mercadeo multinivel (MLM).

Por que non lista o ODP estes sitios?

Non é o modelo de negocio o que non nos agrada. É o contido copiado e duplicado. Por exemplo, supoña que ten unha compañía que ofrece produtos e servizos de almacenamento de datos. Teñen revendedores exclusivos que provén unha fronte para vender os seus produtos e servizos. Mentres que os sitios dos revendedores poden estar deseñados e escritos de xeito diferente, o seu contido e obxectivo son exactamente os mesmos. O agregar sitios co mesmo contido ou que dirixen ao mesmo lugar non é útil nin único.

Guías para tipos específicos de sitios de afiliados

Ligazóns a afiliados
Esta é unha relación de afiliación baseada nos clicks. As ligazóns a afiliados son URLs cara a un sitio usualmente comercial, aínda que non sempre, que inclúen un IDE de referencia ou afiliación no URL, tal como AffiliateID=19555&ProductID=508. A persoa cuxo IDE está na ligagón obtén unha comisión de calquera que compre desde o sitio ao que dirixe a ligazón. As ligazóns a afiliados nunca deberán ser agregadas ao directorio.
Sitios que consisten principalmente en ligazóns a afiliados

Os sitios que consisten principalmente en ligazóns a afiliados, ou aqueles cuxo único propósito é dirixir o tráfico de usuarios a outro sitio co obxectivo de obter comisións por vendas, non provén contido único e non son apropiados para ser incluídos no directorio. Con todo, un sitio que contén ligazóns a afiliados ademais doutro contido (por exemplo un sitio de fanáticos dun cantante que ten entrevistas e fotos ademais de anuncios e ligazóns para comprar os CDs do cantante) podería ser aceptable para o directorio.

Regra xeral: Vexa o contido do sitio, bloqueando mentalmente todas as ligazóns a afiliados. Se a información restante é orixinal e valiosa e contribúe algo único ao tema da categoría, o sitio podería ser un bo candidato para o ODP. Se o contido restante é pobre, mínimo, ou copiado dalgún outro lugar, entón o sitio non é un bo candidato para o ODP.

Sitios de revendedores afiliados (tamén coñecidos como Espellos fraternais)
Os espellos fraternais teñen o mesmo contido básico, pero usualmente deseños diferentes. Os espellos fraternais son difíciles de localizar porque os sitios están deseñados e escritos para parecer diferentes, pero unha exáme coidadosa mostrará que ofrecen exactamente o mesmo produto ou servizo que outra compañía afiliada. Usualmente son preparados por comerciantes como sitios xeradores de afiliados, revendedores ou dirixentes. Por exemplo, sitios que venden produtos ou servizos provistos por outra compañía e fan unha pequena marxe de ganancia na venda son espellos afiliados. En xeral non listamos os sitios afiliados a menos que o afiliado teña un forte contido de alta calidade propio que os usuarios finais atoparán realmente útil.
Mercadeo multinivel (MLM) e Esquemas de pirámides

O mercadeo multinivel (MLM) é un sistema de vendas onde os vendedores reciben compensacións de dous xeitos; pola venda de bens e servizos aos consumidores e polas vendas feitas por outros vendedores recrutados no plan.

Pode listar o dominio do sitio da corporación, con todo, non deberá listar sitios dos representantes ou distribuidores individuais. Por exemplo, só o sitio principal Metabolife deberá ser listado na categoría Business: Opportunities: Networking-MLM. Os sitios dos representantes de Metabolife non deberán ser listados en ningún lugar do directorio. Pode ser que atope páxinas persoais que inclúan información sobre a actividade persoal nun programa de MLM. Se o obxectivo do sitio non é promocionar produtos para un programa de MLM, entón podería ser un bo candidato para ser listado.

Se vostede descobre o sitio dun representante independente listaxe no directorio ou o atopa nos pendentes da categoría que edita, envíeo á categoría apropiada baixo: Test: Affiliates: Networking-MLM (p.ex. os sitios de representantes Metabolife deberán ser enviados a Test: Affiliates: Networking-MLM: M: Metabolife: Independent_Representatives).

Sitios para "esquemas de pirámide," "cartas en cadea," ou "xogos de diñeiro" non deberán ser listados pois violan o U.S. Postal Lottery Statute (18 U.S.C. § 1302). A World Federation of Direct Selling Associations define un esquema de pirámide como un "esquema no cal un recruta paga (unha cota de ingreso) pola oportunidade de recibir beneficios futuros (diñeiro ou privilexios) que estarán principalmente derivados da introdución por ese recruta (e/ou os subsecuentes recrutas) de participantes adicionais ao esquema, en lugar de derivar da venda de produtos ao consumidor." Por favor vexa o sitio da WFDSA para maiores detalles.

Espellos idénticos

Os espellos idénticos son sitios co mesmo contido pero dispoñibles en distintos URLs. Por exemplo, http://ch.dmoz.org/; é un espello de /. Usted deberá listar /; pero non ningún outro.

Algunhas veces os espellos idénticos créanse para facilitar a carga sobre o sitio principal. Trate de determinar cal dos espellos parece ser o sitio orixinal, e liste este, se non está xa listado. Entón elimine os espellos restantes.

O determinar o sitio orixinal non sempre é obvio. Algunhas veces o URL está listado no sitio mesmo, ás veces é evidente do URL. Nalgúns casos, o sitio orixinal automaticamente redirixe a un espello (isto ocorre para facilitar a carga sobre o servidor, como se menciona anteriormente).

Por favor revise Spotting Mirrors, Affiliates, and Similar Sites (en inglés) [Detectando espellos, afiliados e sitios similares] -- esta é unha lectura 'obrigada' para todos os editores, particularmente aqueles que editan en categorías que principalmente conteñen sitios comerciais. Prové consellos importantes para detectar e manexar espellos e afiliados.

URLs de redirección e "enmascarados"

Un URL de redirección apunta a unha páxina que redirixirá á o seu navegador a un URL completamente distinto. Unha redirección automática redirixirá inmediatamente á i seu navegador se fai click no URL, ou se escribe o URL na barra de direccións da súa navegador. Algunhas veces atopará unha páxina de redirección. As páxinas de redirección son ás veces colocadas cando un sitio múdase a un novo URL. Nunca deberá agregar redireccións automáticas ou ligazóns a páxinas de redirección ao directorio.

Si se utiliza o enmascarado de URLs a páxina final será amosada nun marco de tamaño completo, de maneira que o URL que redirixe manténse na barra de dirección do navegador e que o URL real permaneza invisible. Os URLs enmascarados algunhas veces son chamados "URLs de vaidade". Algúns URLs de vaidade ben coñecidos inclúen: come.to, welcome.to, go.to, surf.to, listen.to, fly.to, move.to, jump.to, run.to, e talk.to.

Vaya a http://www.welcome.to/pickwick . Haga click con el botón derecho en un marco, y ábralo en una nueva ventana. El URL resulta ser un URL diferente. El verdadero URL que está siendo enmascarado es http://www.ljconline.nl/Pickwick

Os URLs enmascarados tales como "*.to", "*.tk" e "*.at" revisaranse coidadosamente. Non inclúa URLs enmascarados. En vez diso agregue o verdadeiro URL.

Para atopar máis información sobre o enmascaramento de URLs, visite o fío do foro (sólo editores) onde se discute porque é malo o enmascaramento de URLs.

Sitios ilegais

Non deben listarse no directorio sitios con contido ilegal, particularmente aqueles cuxo intento e enfoque principal é facer dispoñible ou distribuír materiais ilegais. Exemplos de contido que é ilegal na maioría das xurisdicións inclúen pornografía infantil; material que afecta os dereitos de propiedade intelectual; material que promove, solicita ou exhorta actividades ilegais (como a fraude ou a violencia) en circunstancias específicas; e material que é difamatorio. Información sobre feito e "comos" NON é xeralmente unha conduta ilegal difamatoria a menos que o seu intento sexa facilitar a realización inmediata dun crime nunha situación específica.

Un sitio en contra do aborto listando os nomes de médicos abortistas pode ser adecuado; pero un sitio en contra do aborto que lista os nomes e direccións de médicos abortistas, nun contexto que resultase nunha ameaza implícita en contra deles, non deberá ser listado. (p.ex. mostrando rutas de viaxes e horarios de traballo, números de teléfono particulares, nomes de fillos e esposa).

Algunhas nacións fóra dos EEUU poden buscar exercer a súa xurisdición sobre sitios web dispoñibles a usuarios de devanditos países. Tales reclamos xurisdiccionais poden estenderse a sitios web como o ODP que unicamente listan e describen outros sitios. Os editores deben cumprir coas leis das súas propias xurisdicións respecto ao feito de listar varios tipos de sitios web. Se o acto de listar un tipo específico de sitio na súa xurisdición puidese considerarse ilegal, entón non deberá listar devandito sitio, e deberá deixar a alguén máis o revisalo.

Seguindo esta guía, os editores non deberán usar termos como nomes de subcategorías que incorrectamente suxiran que as mesmas conteñen ligazóns a contido ilegal (p.ex. "Warez" ou "Bootlegs") ou á promoción de actividades ilegais. De igual xeito, as descricións en ODP non deberán suxerir que un sitio listado pode axudar aos usuarios a cometer actos ilegais ou a obter contido ilegal (p.ex. software ou música piratas), do mesmo xeito que descricións, que incorrectamente, suxiran un intento do editor en particular ou do ODP por promover a realización de tales actos ou a distribución de devanditos materiais.

A valoración da posible ilegalidade dun sitio dado é frecuentemente difícil e require unha revisión caso-por-caso, particularmente en casos de violación de copyright e marcas rexistradas. Non agardamos que os editores sexan expertos legais ou a policia da Internet. Os editores deberán consultar co staff de ODP sobre todos os aspectos legais. O staff de ODP resérvase o dereito de borrar ou modificar listaxes de sitios á súa discreción.

Listaxes de sitios que inclúen resultados de procuras

As listaxes de sitios deben levar ao usuario a unha páxina específica. É incorrecto crear un conxunto de resultados de procura e listar devandito conxunto como un sitio. As entradas non deberán consistir en resultados de procuras noutros directorios web, dmoz.org, ou buscadores xenéricos. Nalgúns raros casos poden haber listados que consistan en resultados de procura en fontes de contido especializado, pero isto non se recomenda. Baixo ningunha circunstancia deberán ser listados os resultados de procura en dmoz.org.

Listaxes de produtos

Deben evitarse sitios dedicados á venda e distribución dun só produto se son sitios afiliados ou se o sitio é meramente un distribuidor para un fabricante xa listado no Directorio. O propósito do ODP non é replicar as listaxes individuais dun catálogo de compras en liña. Con todo, os sitios de produtos individuais que ofrezan información sustancias, consellos, recomendacións, e información de uso para consumidores son xeralmente aceptables.

Listaxes de sitio usados como mensaxes

As listaxes de sitios non deberán incluír notas ou mensaxes dirixidas a editores ou aos que envían sitios - xa sexa de xeito oficial ou persoal. Aínda que poden ser ben intencionados, estas mensaxes son compilados no RDF de ODP, o cal é usado por moitas diferentes compañías de procura. As mensaxes perden o seu significado e contexto cos usuarios finais dos datos, e xa que logo só confundirán ao buscador.

MENSAXE DA CATEGORÍA - Por favor non envíe sitios a esta categoría.