In Partnership with AOL Search

DMOZ

Urvalskriterier

Här följer riktlinjer som direkt har med listning av specifika typer av webbplatser att göra. Dessa riktlinjer är avsedda att hjälpa dig att se till att de länkar som listas i ODP uppfyller katalogens krav.

Webbplatser vi listar

ODP har två målsättningar: Att skapa den fullständigaste och mest relevanta länkkatalogen på webben, och att skapa en innehållsrik kvalitetsresurs som allmänheten uppfattar som användbar och oundgänglig. Med andra ord ska du som redaktör välja kvalitetssajter, så många som möjligt!

Väg in en webbplats relativa värde jämfört med andra informationskällor om just kategorins ämne. Relativt värde syftar inte bara på webbplatsens kvalitet, utan också på dess förmåga att tillföra viktig, unik information om ett ämne.

I allmänhet ska ODP-redaktörer lista webbplatser som representerar följande:

Ställ dig följande frågor för varje webbplats:

Är webbplatsens innehåll/information identiskt med andra webbplatsers?
En webbplats ska inte innehålla exakt samma information som redan finns på andra listade webbplatser.
Listar ODP den här sortens webbplatser?
Webbplatsen ska inte befinna sig på listan över webbplatser som vi normalt sett inte listar.
Är webbplatsen fullständig?

Länkar på webbplatsen ska fungera och övriga delar av webbplatsen innehålla rikligt med information. Interna länkar ska inte leda till 404-sidor eller tomma sidor. Om en webbplats är halvfärdig och befinner sig under uppbyggnad är den en dålig kandidat för Open Directory.

Ibland kan det hända att en webbplats med trasiga länkar, undermålig design eller andra "kvalitetsproblem" ändå innehåller information som är svår eller omöjlig att hitta någon annanstans på webben. Sådana webbplatser kan vara värda att listas i ODP. Trots uppenbara brister kan sådana webbplatser vara mycket värdefulla om innehållet är unikt.

Är webbplatsen uppdaterad?
En webbplats som är noga med att framhålla att den innehåller aktuell information ska vara någorlunda uppdaterad. Om den inte har uppdaterats på länge, bedömer du dess arkiv- eller forskningsvärde. Det händer att webbplatser som inte längre uppdateras ofta ändå innehåller värdefulla artiklar, länkar och andra resurser. Exempelvis kan en antikvitetshandlares nyhetsbrev, som inte uppdaterats på två år, ändå innehålla värdefulla artiklar och information om att köpa och värdera antikviteter. Däremot har kanske en webbplats som påstår sig rapportera dagsnyheter inte längre något värde om den inte har uppdaterats på flera månader eller t.o.m. år.
Går webbplatsen att nå och läses den in i sin helhet?
Webbplatsen ska inte ta orimligt lång tid att läsa in och vara konstant tillgänglig. Grafisk utformning är i sig sällan ett skäl att neka en i övrigt innehållsrik webbplats en plats i ODP. Den enda gången den grafiska utformningen är ett skäl att inte lista en webbplats, är om den gör webbplatsen oläslig.

Minns att ingen webbplats är garanterad en plats i Open Directory, och att vi litar på att våra redaktörer använder sitt omdöme. Med andra ord ber vi dig som redaktör att du agerar ansvarsfullt, minns ODP:s principer och målsättning, och alltid använder ditt eget sunda förnuft.

Webbplatser vi vanligen inte listar

Eftersom ODP försöker att vara fullständigt och uttömmande, är det ibland enklare att diskutera vilket slags webbplatser vi inte tar med. Det här avsnittet redogör för de vanligaste typerna.

Affilieringsmarknadsföring

Vad betyder "Affilieringsmarknadsföring"?

Vinstdelning mellan annonsörer/butiker och dem som publicerar annonsen eller lockar till köp, där ersättningen baseras på ackord, oftast i form av försäljning av produkter och tjänster, webbplatsbesök, kundregistreringar eller en blandning av dessa. Det finns fyra grundtyper av affilieringssajter: Affilierings-URL:er, webbplatser som huvudsakligen består av affilieringslänkar, affilierade återförsäljare (även kallade syskonspeglar (eng. fraternal mirrors)), och oberoende återförsäljare för nätverksförsäljningsföretag (eng. Multi-Level Marketing (MLM)).

Varför listar inte ODP sådana här webbplatser?

Det är inte affärsmodellen vi har något emot. Det är det speglade och duplicerade innehållet. Anta, till exempel, att ett företag säljer skrivare och tjänster. Det har specialiserade återförsäljare som säljer deras produkter och tjänster. Även om var och en av återförsäljarnas webbplatser kan vara utformad på ett unikt sätt, är innehållet och syftet detsamma: att sälja tillverkarens produkter till det pris som tillverkaren har bestämt. Att lista webbplatser med samma innehåll eller som dirigerar användaren till samma plats tillför inget unikt och är meningslöst.

Riktlinjer för specifika typer av affilieringssajter

Affilierings-URL:er
Den här sortens affärsrelation baseras på klickningar. Affilierings-URL:er är webbaddresser för en företagssajt som oftast, men inte alltid innehåller en ID-märkning i URL:en, som till exempel AffiliateID=19555&ProductID=508. Den vars identitet ID-strängen pekar ut får provision på varje köp som sker som följd av webbesök med den länken. Affilierings-URL:er får aldrig läggas till i ODP.
Webbplatser som huvudsakligen består av affilieringslänkar

Webbplatser som huvudsakligen består av affilieringslänkar, eller vars enda syfte är att locka användarna vidare till en annan webbplats i syfte att få intäkter, saknar unikt innehåll och lämpar sig inte att listas i katalogen. Däremot kan en webbplats som innehåller affilieringslänkar utöver annat innehåll (till exempel en fansida för en musiker med intervjuer, fotografier, banner-annonser och affilieringslänkar till en webbutik som säljer musikerns skivor) mycket väl vara OK att lista i katalogen.

Tumregel: Titta på webbplatsens innehåll och tänk bort alla affilieringslänkar. Om den återstående informationen är självständigt och värdefullt innehåll som bidrar med något unikt till kategorin, kan webbplatsen tänkas vara en god kandidat för ODP. Om det återstående innehållet däremot är påvert, minimalt, eller kopierat från någon annan webbplats, ska webbplatsen inte listas i ODP.

Affilierade återförsäljare (så kallade syskonspeglar)
Syskonspeglar har samma grundläggande innehåll, men vanligen olika design. Syskonspeglar är svårare att känna igen eftersom webbplatserna är utformade så att de ska se olika ut, men en noggrann granskning avslöjar att de erbjuder exakt samma produkt eller tjänst som ett annat affilierat företag. De drivs oftast av webbhandlare som en webbplats för affilierad återförsäljning, vanlig återförsäljning eller för att fånga upp presumtiva kunder. Exempel är webbplatser som säljer produkter eller tjänster för ett annat företags räkning och som får provision på förtjänsten. I allmänhet listar vi inte affilierade webbplatser såvida inte webbplatsens innehåll i sig är så rikt och håller så hög kvalitet att katalogens användare kommer att finna det användbart.
Nätverksförsäljningsföretag och pyramidförsäljning

Nätverksförsäljningsföretag (MLM) är ett försäljningssystem där deltagarna tjänar pengar på två sätt: på att sälja varor och tjänster och som provision på den försäljning som senare rekryter till kedjan bedriver.

Lista gärna webbplatsen för moderföretaget bakom kedjan, men lista inte webbplatser som tillhör oberoende representanter eller distributörer. Exempelvis ska endast moderföretaget Nature's Own:s webbplats listas i kategorin World: Svenska: Näringsliv: Möjligheter: MLM_och_nätverksförsäljning. Webbplatser som tillhör representanter för Nature's Own ska inte listas någonstans i katalogen. Om du träffar på en privatpersons sida som innehåller information om dennes medverkan i ett MLM-program kan den listas om det är uppenbart att MLM-försäljningen inte är huvudsyftet med den.

Om du upptäcker att en webbplats för en oberoende representant för ett MLM-företag är listad i katalogen eller om du hittar den i kön med ogranskade, skicka den till Test: World_Test: World: Svenska: Affiliates: MLM_och_nätverksförsäljning.

Webbplatser för "pyramidspel", "kedjebrevsspel" eller olagliga lotterier ska inte listas eftersom de strider mot svensk lagstiftning. Lotteriinspektionen definierar kedjebrevsspel som "spel i vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på antalet deltagare som efter hand inträder i spelet. [...] Utmärkande [...] är att värvningsverksamheten i sig är det som genererar de inkomster som deltagarna utlovas och att inkomsterna beror på deltagarnas egen förmåga att värva nya deltagare." Mer information finns på Lotteriinspektionens webbplats.

Identiska speglar

Identiska speglar är webbplatser som är exakta kopior av varandra men har olika webbadresser. Exempelvis är http://dirt.netscape.com/ en spegel av / . I det fallet så listar vi / men inga andra.

Ibland används identiska speglar för att lätta på trycket på huvudwebbplatsen. Försök att avgöra vilken webbplats som är originalet, och lista den om den inte redan är listad. Radera sedan de övriga speglarna.

Det är inte alltid lätt att avgöra vilken spegel som är originalet. Ibland skrivs URL:en ut på själva webbplatsen, ibland är det uppenbart när man ser på URL:en. I vissa fall omdirigerar originalet automatiskt till en spegel (för att minska belastningen på originalet, som nämndes ovan).

Originalversionen av Eyesore-databasen finns på http://quimby.gnus.org/eyesore.html och indexsidan länkar till speglar på http://www.evo.org/eyesore.html, http://www.maths.monash.edu.au/people/rjh/music/eyesore/eyesore.html och http://www.dns.net/eyesore/ .
Läs artikeln Spotting Mirrors, Affiliates, and Similar Sites -- den bör alla redaktörer läsa, särskilt de som redigerar i kategorier med huvudsakligen kommersiella webbplatser. Den ger värdefulla tips om att upptäcka och handskas med speglar och affilieringssajter.

Omdirigerande och "förklädda" URL:er

En omdirigerande URL tar dig till en sida som styr din webbläsare till en helt annan sida. En automatisk omdirigering dirigerar om webbläsaren omedelbart när du klickar på länken till den eller skriver in webbadressen i adressrutan. Ibland kan du stöta på en omdirigeringssida. Omdirigeringssidor kan läggas upp när en webbplats flyttas till en ny adress. Lista aldrig automatiska omdirigeringar eller omdirigeringssidor i katalogen.

Om en sida använder sig av en förklädd URL visas den sida som webbläsaren dirigeras om till i en ram som fyller hela webbläsarfönstret. Den omdirigerande URL:en visas fortfarande i webbläsarens adressruta och adressen till sidan i webbläsaren döljs. Förklädda URL:er kallas på engelska även "vanity URLs" och används för att ge en webbadress som är lättare att minnas. Välkända sådana URL:er är: come.to, welcome.to, go.to, surf.to, listen.to, fly.to, just.nu, ses.nu och start.at.

Klicka på http://got.to/conceive. Högerklicka (PC) eller kontroll-klicka (Mac) på sidan och välj att öppna den i ett nytt fönster så ser du att URL:en är en annan. Den riktiga URL:en, som har förklätts, är http://w1.311.comhem.se/~u31142612/.

Sådana här URL:er, som "go.to" och "start.at", måste du granska noga för att hitta den verkliga URL:en. Det är den som ska listas, inte adressen som döljer den.

Mer information om att förkläda URL:er hittar du i den här forumtråden (endast för redaktörer), där det bl.a. förklaras varför förklädda URL:er är dåliga att lista.

Olagliga webbplatser

Webbplatser med olagligt innehåll får inte listas i katalogen, i synnerhet inte de som sprider olagliga filer. Exempel på olagligt innehåll i de flesta jurisdiktioner är barnpornografi; material som inkräktar på upphovsrätten; innehåll som förespråkar, erbjuder eller medverkar till illegal verksamhet (som bedrägeri eller våld) i särskilda fall; och ärekränkande material. Saklig, instruerande information räknas i allmänhet inte som medverkan till olaglig verksamhet såvida dess syfte inte är att underlätta för någon att begå ett brott i en specifik situation.

En djurrättswebbplats som skriver ut adresser till minkfarmer i länet kan vara OK; men en djurrättswebbplats som listar adresserna till minkfarmer i ett sammanhang som utgör ett underförstått hot om våld eller skadegörelse mot dem skulle inte listas. (Om den t.ex. talar om vilka som saknar skadeförsäkring, hur man kan ta sig därifrån utan att spåras, var någonstans burarna står och vilka lås de har.)

ODP lyder under den amerikanska delstaten Kaliforniens lagar och under amerikansk federal lag, men en del länder utanför USA hävdar att de har rätt att lagstifta om webbplatser som är tillgängliga för användare i deras länder. Sådana juridiska anspråk kan utsträckas till att gälla webbplatser som ODP som bara förtecknar och beskriver andra webbplatser. Som redaktör ska du därför följa svensk (eller finländsk) lag när du avgör vilka webbplatser som får listas i den svenskspråkiga delen av ODP. Om en viss typ av webbplats strider mot svensk (eller finländsk) lag ska du inte lista den, utan lämna den åt någon annan.

Som en konsekvens av dessa riktlinjer får inte underkategorier bära namn som låter som om de innehåller länkar till olagligt innehåll (t.ex. "warez" eller "bootlegs") eller förespråkar olaglig verksamhet. På liknande sätt får inte ODP:s beskrivningar låta som om en listad webbplats kan hjälpa användaren att begå en olaglig handling eller få tag på olagligt innehåll (t.ex. piratkopierade program eller musik), eftersom sådana beskrivningar kan ge den felaktiga uppfattningen att en redaktör eller ODP främjar sådana handlingar eller distribution av sådant material.

Det är ofta svårt att avgöra om en webbplats är olaglig eller inte och inget fall är det andra likt, särskilt inom immaterialrätt (upphovsrätt och varumärken). Vi förväntar oss inte av våra redaktörer att de ska vara juridiska experter eller Internetpolisen. Gäller det en juridisk fråga ska du rikta den till ODP:s anställda personal. Den anställda personalen förbehåller sig rätten att radera eller ändra katalogens listade länkar efter eget omdöme.

Sökresultat

En listad länk ska ta användaren till en fast webbsida. Det är en dålig idé att skapa ett sökresultat i en databas eller söktjänst och lista sökresultatet i ODP. I sällsynta fall kan en länk som leder till ett sökresultat från en mycket speciell kunskapskälla tillåtas, men det är inget vi uppmuntrar till. Sökresultat från dmoz.org är kategoriskt förbjudna att lista som länkar i katalogen.

Produktsidor

Webbplatser för försäljning eller distribution av en enstaka produkt ska undvikas om de är affilierade webbplatser eller om sidan bara är en distributör för en tillverkare som redan är listad i katalogen. Syftet med ODP är inte att kopiera alla objekt i en postorderkatalog. Sajter för enstaka produkter som ger information, tips, råd och användningsinformation för kunder är oftast acceptabla.

ODP-interna kommentarer

Kommentarer eller meddelanden avsedda för redaktörer eller katalogens användare får inte ges i form av länkar i katalogen - oavsett om de är officiella eller personliga. Även om syftet är gott så inkluderas dessa i ODP:s RDF-data, som sedan används av många olika söktjänster. Sådana meddelanden förlorar sin mening och sitt sammanhang när de används av våra licenstagare, och skapar bara förvirring.

Exempel på hur det inte får se ut:
OBSERVERA - Skicka inte in några länkar till den här kategorin.