In Partnership with AOL Search

DMOZ

Conflictes d'interessos

L'Open Directory se sent orgullós de ser un recurs lliure, gratuït i no comercial per a tota la comunitat de la xarxa Internet. Per això, la selecció, descripció i classificació justes i equitatives de tots els llocs web són una part essencial dels procés d'edició. Aquest directori es manté per la generositat dels nostres editors voluntaris. Per això ens oposem radicalment al fet que els editors acceptin o demanin qualsevol tipus de compensació per la tasca que desenvolupen a l'ODP. També ens oposem al fet que els usuaris assetgin o subornin els editors a canvi d'un lloc en el directori. Els editors que siguin sorpresos acceptant o demanant suborns a canvi de llistar o promoure alguns llocs injustament sobre la resta, seran expulsats del directori.

Tothom és benvingut a unir-se a l'ODP, fins i tot aquelles persones que siguin propietàries, mantinguin o promoguin llocs web. Els editors poden tenir afiliacions de negocis referents a les categories que editen i poden afegir els seus propis llocs o llocs als quals estan afiliats. No obstant això, afegir només els llocs propis o els afiliats, dedicar-se a marcar com a molt interessants els llocs propis o altres sistemes d'autopromoció, excloure o perjudicar un lloc que pertany a un competidor amb el propòsit de causar-li un perjudici, és contrari als objectius i la política d'edició de l'ODP. Les accions inapropiades poden ser l'exclusió del directori dels llocs dels competidors, només perquè pertanyen a un competidor o editar els seus títols o descripcions de forma intencionada de manera que en distorsioni el contingut o disminueixi les oportunitats que els usuaris tinguin per veure o trobar aquests llocs.

Sovint, la vinculació d'un editor coincideix amb l'objectiu de la seva participació en el directori. Per exemple, els professionals de posicionament web i optimització de màquines de cerca (Search Engine Optimization), proveïdors de continguts (Professional Content Providers) i altres figures similars, la participació dels quals pot significar un benefici per a l'editor i per al directori. S'admet la participació si el benefici és per ambdues parts, sempre que l'orientació i l'objectiu final sigui el benefici de l'ODP i de la comunitat d'editors. Accions injustes i enganyoses per promoure el llistat de clients comportarà la revocació dels privilegis d'edició.

Declaració d'afiliacions

En general, entenem per afiliació els llocs web amb els quals tens algun vincle personal o professional. Cal que declaris els següents tipus d'afiliacions:

Cal que facis servir la Base de dades d'afiliacions per declarar-les. És responsabilitat de cada editor proporcionar-ne un llistat complet i mantenir-lo al dia.

La dissimulació deliberada de les afiliacions amb l'objectiu d'editar de manera enganyosa, no equitativa i abusiva podrà comportar la revocació dels drets d'edició.