In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Podkategorie

Obsah této části:

Úvod

Stupňovité (hierarchické) systémy kategorií jako je ODP jsou již tradičně nazývány kategorizačními systémy. Systematičnost uspořádání (taxonomie) a vývoj (ontologie) jsou dalšími výrazy používané k popsání práce s organizováním kategorií. Cílem rozvoje struktury kategorií je vytvořit systém, který umožní lidem snadno najít požadovaný materiál.

ODP používá proces vzájemného spolueditování, což znamená, že žádný editor "nevlastní" svoji kategorii. A to i když je jediným vypsaným editorem v kategorii, neboť i tam budou editovat a přidávat stránky další editoři. Těmito editory rozumíme editory vyšších kategorií, editall/meta a zaměstnanci ODP.

Editoři se naučili zkušenostmi, že komunikace (např. e-mailem, nebo návrhy změn na patřičných fórech) je nejdůležitější cesta k úspěšnému editování. Když děláte změny ve vaší kategorii (jako např. vytváření nových kategorií nebo přesouvání stránek mezi kategoriemi), je zapotřebí komunikovat o těchto změnách ještě před jejich provedením. A to i v případě, že jste jediným editorem kategorie. V takovém případě je zapotřebí kontaktovat editory nad vámi.

Vytváření podkategorií

Obecně řečeno, podkategorie mohou být užitečné, pokud počet stránek v nich obsažených převýší 20. Neboť v případě, že jich bude méně, to bude brzdit uživatelovu možnost najít požadované informace. Vždy, když je překročeno 20 odkazů, editoři pak mohou lépe usoudit, do jakých tématických podskupin je dále mohou dělit.

Pokud editujete mimo oblast Regionálních stránek, měli byste vytvářet a organizovat podkategorie podle tématu (předmětu) všude tam, kde je to možné. Pokud jste vyčerpali všechny další možné cesty organizování stránek podle předmetu, můžete je začít organizovat podle místa nebo pomocí abecedního pruhu, dle uvážení. Obecně se dá říci, že organizování do abecedního pruhu by mělo být tou poslední možností.

Alternativně lze také použít možnost mít všechny stránky v jedné kategorii. Např. kategorie Business/Industries/Transportation/Trucking/Truck_Sales/Used/ obsahuje nad 50+ odkazu na stránky prodávající použité nákladní automobily. Je pak dost složité roztrhnout takovou kategorii do podkategorií podle typu produktu, jestliže všechny stránky nabízejí totožné nebo velmi podobné zboží či služby.

Zde se dozvíte více o budování taxonomie vaší kategorie

Jste-li vypsaní jako editor kategorie, můžete automaticky editovat i v nižších kategoriích (podkategoriích) jako "mateřský editor". Nemusíte se nechat vypsávat jako editor podkategorií, které vytvoříte a takový postup rovnež doporučujeme, tedy nejmenovat sami sebe snad jen s výjímkou situace, kdy se zcela nepokrytě jedná o vaší "oblíbenou" kategorii nebo kategorii se zvláštní pozorností, nebo kde očekáváte, že strávíte více času a pozornosti na jejím budováním, případně jedná-li se o část plánované reorganizace, která bude znamenat přesun podkategorie někam jinam a vy si přejete pokračovat v editování této kategorie i po jejím přesunu. Ponecháváním menších kategorií bez vypsaných editoru zvyšujeme tak jejich atraktivitu smerěm k novým editorum a jejich možnostem k zapojení do ODP, stejně jako současní editoři se mohou věnovat dalším oblastem. Ve zvláštních případech editoři mohou být požádáni, aby rezignovali z důvodu přílišného počtu kategorií, na která mají editovací práva z kategorie "vyšší".

Výběr jména podkategorie

ODP v současnosti nepoužívá předepsané vzory pro jména vytvářených podkategorií, ačkoliv se předpokládá, že názvy budou v souladu s Preferovanými názvy, všude tam, kde to je možné. Práce na základě následujících směrnic může být prospešná ve vytváření jmen, která zaručí přehlednost napříč celým ODP a znemožní tak vytváření duplicitních kategorií.

Pro editory v Regionální oblasti:

Regionální editoři si vytvořili vlastní předem danou strukturu kategorií, která se používá pod konkrétními místními názvy. Pro více informací nahlédněte do Regionálních editorských směrnic.

 1. Duplicitní a příbuzné kategorie

  Dobrý editor prochází strukturu adresáře skrz naskrz odshora dolů, aby našel oblasti možné duplicity. Otázky, které editoři pokládají za důležité a je nutné je brát v úvahu, jsou např. Jde moje kategorie napříč katalogem a pokud ano, jaké další oblasti v ní mohou být zahrnuty? Pokud existuje podkategorie v jiné oblasti ODP, která je podobné té mé, mám vytvořit odkaz na další příbuzné kategorie? Mám vytvořit @symlink (dále viz @odkazy)

 2. Tématické názvy podkategorií versus opakující se názvy

  • Tam, kde jsou zdroje kategorie spojeny navzájem tématem (např. Stránky o občanských válkách), tam je potřeba dohlédnout s následujícími kritérii:
   1. Subjekt je vyjádřen anglickým termínem nebo jeho ekvivalentem, příp. ekvivalentem jeho anglického překladu, tam, kde je to možné. Pro některé kategorie je možné použít i neanglické názvy, např. při pojmenovávání vědeckých stránek, kde se v názvu může objevit latinské slovo.
   2. Slova, která popisují téma lze nalézt v běžném slovníku, nebo širokou veřejností používaném slovníku, nebo se běžně a typicky používají v médiích. Jméno by mělo být vytvořeno tak, aby byla obsažena nejrozšířenejší varianta (např. E-Commerce místo Electronic Commerce).
  • Tam, kde jsou zdroje kategorie spojeny s druhou formou (názvem), je dobré toto spolecné slovo také použít v názvu kategorie (např. Chaty a diskuzní fóra, Zpravodajské stránky, Zdroje).

 3. Characteristiky pomocných názvů podkategorií

  Pomocné názvy podkategorií

  • Nepoužívejte akronymy (písmenné zkratky), které nejsou běžně rozpoznatelné
  • Neopakujte v názvu jméno mateřské kategorie

   Příklady:

   Sbírka stránek obchodního zpravodajství pod Top: Business

   Nepoužívat: Business News
   Používat: News and Media

   Sbírka stránek výroby TV pořadu pod Top: Arts: Television

   Nepoužívat: Television Production Companies

   Používat: Production Companies

  • Nepoužívejte názvy jako "Obecné", "Různé", "Další témata" nebo ostatní varianty, které se vztahují k obecným názvum variant nesouvisejících odkazů. Takové odkazy nebo v takových zachytávacích kategoriích by měly být umístěny v nejvyšší možné listovatelné kategorii nebo přesunuty do nejbližší příbuzné podkategorie.

   Příklady:

   Stránky v kategoriích jako Recreation: Outdoors: Backpacking: General Sites by měly být všechny přesunuty do Recreation: Outdoors: Backpacking.

   Všechny obecné stránky o čundrování by měly být zařazeny v nejvyšší možné odpovídající kategorii. Pokud existují stránky v General Sites, která patří výrobci batohu, pak by měla být přesunuta do podkategorie Recreation:Outdoors: Backpacking: Manufacturers spíše, než do Recreation: Outdoors: Backpacking.

  • Nepoužívejte zkratky, znaky a symboly (jako &, +, nebo atd.) místo slov.

   Příklady:

   Nepoužívat: Periodika, časopisy, atd.

   Používat: Časopisy

   Nepoužívat: Zdroje + adresáře

   Používat: Zdroje

   Nepoužívat: Umění_&_řemesla

   Používat: Umění_a_řemesla

  • Nepoužívejte názvy kategorií, podle kterých by se mohlo soudit, že mají nelegální obsah (např. Warez)
 4. Zdroje a adresáře:

  Několik kategorií bylo v ODP vytvořeno, aby obsahovaly stránky se zdroji nebo webové odkazy zastupující určitou oblast. Pojmy zdroje a adresáře se různě míchají; ale měly by být použity tak, jako že klasifikují dva druhy stránek, které jsou odlišné. Následující text definuje, jak ODP vidí rozsah kategorií zdrojů a adresářů s odkazy.

  Adresáře:

  Používá se ke klasifikování stránek, které obsahují abecední nebo skupinově tříděné odkazy zahrnující patřičnou oblast tématu.

  Zdroje:

  Používá se na roztrídení stránek, které slouží k poskytnutí všeobecného pohledu na odkazované téma. Zdroje obvykle obsahují obecné informace o tématu, adresářích, často kladených otázkách, chatu a fórech, publikacích atd. Většina zdrojů by měla být zařazena v hlavní tématické kategorii. Pokud je hlavní kategorie příliš velká, je možné takové odkazy zařadit do podkategorie nazvané Zdroje.

Regionální podkategorie

Regionální sekce ODP je místo, které je šité na míru stránkám zabývajícím se specifickým místem či regionem. Obecně řečeno, tématické obory ODP obsahují stránky, které namají přílišný regionální význam nebo to jsou stránky všeobecného zájmu. Máte-li zájem vytvořit kategorii pro regionální a místní zdroje, pak byste měli zvážit zažádání kategorie v Regionální oblasti. Místní zdroj je takový, který obsahuje omezený prostor, obvykle uvnitř kraje, regionu, či jiného administrativního území (např. okres, město). Editoři mohou vytvářet regionální podkategorie, pokud další jinou činnost již nelze v členění uplatnit. Prosím, přečtěte si pro více informací FAQ - Často kladené otázky při zakládání a udržování regionálních podkategorií pod tématickými kategoriemi.