In Partnership with AOL Search

DMOZ

Underkategorier

Inledning

Hierarkiska katalogsystem som ODP har traditionellt kallats klassificeringssystem. Taxonomi och ontologi är andra termer som används för arbetet med att dela in information i kategorier. Målet med att utarbeta en kategoristruktur är att skapa ett system som gör att folk lätt hittar den information de söker.

I ODP granskar redaktörerna varandras arbete; ingen redaktör bestämmer ensam över sin kategori. Även om du är den enda redaktören som är listad för en kategori, finns det fler redaktörer som kan redigera och lägga till länkar i kategorin, nämligen redaktörer för överliggande kategorier, editall:er, metaredaktörer, administratörer och ODP:s anställda personal.

Erfarenheten har lärt oss att kommunikation (t.ex. via e-post eller genom att lägga fram ändringsförslag i ett lämpligt redaktörsforum) är avgörande för redaktörsarbetet. När du gör större ändringar i din kategori, som att skapa underkategorier eller flytta länkar mellan kategorier, ska du först meddela de andra redaktörerna innan du skrider till verket. Även om du är den enda redaktören som är listad för en kategori bör du meddela ändringar till redaktörerna för överliggande kategorier.

Skapa underkategorier

I allmänhet hjälper det att skapa underkategorier när antalet länkar överskrider 20. Skapar du däremot underkategorier när antalet länkar underskrider 20 blir det i regel svårare för katalogens användare att hitta vad de letar efter. När en kategori har 20 eller fler länkar är det också ofta lätt att urskilja grupper av länkar som lätt kan indelas i underliggande ämnen.

Om du redigerar utanför World/Svenska/Regionalt ska du om möjligt dela in länkar efter ämne. Först när du har uttömt alla möjliga sätt att ämnesindela länkarna får du dela in dem baserat på geografiskt område eller i en alfabetsribba. Rent generellt kan sägas att indelning i alfabetsribbor bara ska tas till som sista utväg.

Du kan också välja att behålla alla länkar i en och samma kategori. Till exempel finns det ungefär 50 länkar i kategorin World: Svenska: Näringsliv: Investeringar: Riskkapital. Det är svårt att dela upp den här kategorin i vidare underkategorier baserat på ämne, eftersom alla listade företag erbjuder ungefär samma sak.

Läs mer om att bygga upp en kategori.

Om du är listad som redaktör för en kategori kan du automatiskt även redigera i alla underliggande kategorier till den. Du behöver inte ange dig själv som redaktör för de underkategorier du skapar; vi rekommenderar att du inte gör det såvida det inte är en "älsklingskategori" som du planerar att ägna mycket tid och energi åt att bygga upp och underhålla, eller om du deltar i en planerad omorganisation som kommer att leda till att kategorin flyttas någon annanstans där du vill kunna fortsätta redigera efter flytten. Att låta små kategorier stå utan listad redaktör är ett sätt att locka nya redaktörer till ODP och att få befintliga redaktörer att prova på nya områden. I extrema fall kan redaktörer med orimligt många underkategorier som de kan redigera i ovanifrån bli ombedda att avgå som redaktörer för lejonparten av dem.

Välja namn på underkategorier

När du skapar en ny underkategori är det du som namnger den; det finns ingen färdig meny eller officiell ordlista att välja namnet från. Däremot bör sådana sorters kategorier som förekommer på många ställen i ODP ha samma namn överallt. För den engelska delen av ODP finns det en lista med en del s.k. Preferred Terms. På svenska har vi bara något liknande för World/Svenska/Regionalt. Andra standardtermer har diskuterats i det svenska forumet. Fråga där, så får du veta vad vi brukar kalla en del vanliga typer av underkategorier.

Dubblerade och besläktade kategorier

Som effektiv redaktör bör du söka eller titta igenom ODP i områden som ligger innanför och utanför din huvudkategori för att se om det finns andra kategorier som täcker samma ämnesområde. Tänk på följande sätt: Täcker min kategori fler ämnen än ett? Om så är fallet, på vilka andra ställen skulle jag kunna tänka mig att lägga länkar som passar i min kategori? Om jag hittar en kategori någon annanstans i ODP som påminner om min kategori, borde jag skapa en besläktad länk till den? Eller en @-länk? (Se även @-länkar nedan.)

Namngivning efter ämne eller efter typ

Egenskaper hos kategorinamn som hjälper användaren

Kategorinamn som hjälper användaren

Kataloger och resurser:

Det finns ett antal kategorier i ODP som har skapats för att innehålla länkar till webbkataloger eller resurssajter för ett visst ämnesområde. Ibland används termerna kataloger och resurser som synonymer, men de syftar på två ganska olika sorters webbplatser och ska hållas isär. Så här definierar ODP vad termerna kataloger och resurser omfattar:

Kataloger:

Används om webbplatser som innehåller alfabetiskt eller ämnessorterade listor över webbresurser för ett visst ämnesområde.

Resurser:

Används om webbplatser vars syfte är att ge en allsidig översikt av ett visst ämnesområde. Hit räknas typiskt webbplatser med allmän information om ett ämne, med länkförteckningar, frågesvarsdokument, chatt och forum, nyhetsbrev osv. Resurssajter ska vanligtvis ligga i huvudämneskategorin, men om denna blir för stor, kan man skapa en underkategori som heter Resurser.

www.forskning.se
www.historia.nu
www.kultur.nu
www.primavi.se

Döpa om eller flytta en underkategori

Det är bara redaktörer med catmv-rättigheter (category move) som kan flytta eller byta namn på kategorier. Enkla ändringar, som rättningar av skrivfel eller korrigeringar av namn som strider mot riktlinjer, kan du be om att få ändrade i forumtråden "Byt namn/Flytta/Radera/Sortera/@Länka" (eller dess motsvarighet på andra språk) i respektive forum.

Mer invecklade ändringar som påverkar hierarki och klassificeringsprinciper måste diskuteras så att en bred majoritet av alla berörda redaktörer är överens. Tips (på engelska) om att organisera om kategorier finns här: Reorganising Categories.

Du får absolut inte själv flytta eller döpa om en kategori manuellt genom att skapa en ny kategori, flytta dit länkar från en annan kategori och sedan radera den gamla kategorin. När det sker förlorar katalogen värdefulla loggar och navigeringen för användarna förstörs. Omflyttning av ett stort antal länkar sker enklast genom att en redaktör med catmv-rättighet flyttar kategorin. Redaktörer som koms på med att utföra manuella kategoriförflyttningar (eng. "manual catmvs") kan få sitt redaktörskonto avstängt. Mer information hittar du här: The Perils of the Manual Category Move (catmv).

Regionala underkategorier

Länkar till svenska webbplatser med fokus på ett geografiskt område lägger ODP i World: Svenska: Regionalt. De flesta kategorier i World: Svenska innehåller länkar som inte är knutna till någon särskild plats eller som är av intresse för alla svensktalande. Om du istället är mest intresserad av att bygga upp en länksamling med länkar till webbplatser som har med ett visst geografiskt område att göra, bör du fundera på att ansöka om en kategori under World: Svenska: Regionalt. Utanför World: Svenska: Regionalt får underkategorier med regionalt fokus skapas bara om ingen annan metod fungerar, se Skapa underkategorier ovan.

Det finns information på engelska om regionala kategorier i FAQ - Creating and Maintaining Regional Subcategories Under Topical Categories.